Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Kararlar

Karar No : 2003/5753
Kabul Tarihi : 5.6.2003
Yayımlandığı R.G: : Tarih: 3.7.2003; Sayı: 25157

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1-
Bu Kararla, Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurtdışına görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 2-
Bu Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-
Bu Kararda geçen;
Komisyon: Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nu,
Yurtdışında görevlendirilen personel: 1 inci maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak üzere; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca geçici olarak görevlendirilecek personeli, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Kuruluşu,
Çalışma Esas ve Usulleri

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun kuruluşu
Madde 4-
Dışişleri Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Maliye, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yetkili temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkili temsilcisi, din görevlilerine dair iş ve işlemlerde Komisyona iştirak eder.
Komisyon toplantılarına, gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kurumlardan da temsilci çağrılabilir.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun çalışma esas ve usulleri
Madde 5-
Yurtdışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin işler bu Karar esaslarına göre Komisyon tarafından yürütülür. İlgililerin görev sürelerinin uzatılması, görevlerinin sona erdirilmesi ve yurda geri çağrılmalarına ilişkin hususlarda personelin görev yaptığı yerdeki misyon şefinin görüşü de dikkate alınır.

Yurtdışında görevlendirilecek personelin; bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde seçimleri, görevlerini ifada ihtiyaç duyulacak hizmet içi eğitimleri, ihtiyaç durumu göz önüne alınmak suretiyle Karara ekli Cetvelde belirtilen ülkelerde görev yerlerinin tespiti, gözetim ve denetimleri, 8 inci maddede belirtilen azami süreyi geçmemek üzere görevlendirme sürelerinin uzatılması ile izinlerin kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir.

Bu Karar uyarınca Komisyona verilmiş olan görevler ile diğer hususların yürütülmesine ilişkin olarak Komisyonun çalışma esas ve usulleri, anılan kurumlarca müştereken tespit edilir. Komisyon kararları oybirliği ile alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Sayısı, Nitelikleri, Görev Süreleri, Aylıkları, İzinleri ve Geri Çağrılmaları

Yurtdışında görevlendirilecek personelin sayısı
Madde 6-
Komisyonca yurtdışında görevlendirilecek toplam personel sayısı 3000’ i geçemez. Yurtdışında görevlendirilecek personelin, Komisyonun görüşü üzerine ülkelere göre sayı ve unvanlarını tespit etmeye Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları müştereken yetkilidir.

Yurtdışında görevlendirilecek personelde aranılacak şartlar
Madde 7-
Yurtdışında görevlendirilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.
a) T.C. vatandaşı olmak
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na veya 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ve vekil imamlar ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,
e) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak;
f) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
ı) Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış bulunmak,
i) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
j) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir.
Görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibariyle yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak özel şartlar ile ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi belirlemeye Komisyon yetkilidir.

Görev süresi
Madde 8-
Bu Karar uyarınca görevlendirilecek personelin görev süresi 1 yıldır. Bunların görev süreleri, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, (Değişik: 18/5/2004 - 2004/7353 sayılı BKK) Komisyonca öğretmenlerde en fazla 4 yıl, diğer personelde ise en fazla 3 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi öğretmenlerde 5, diğer personelde ise 4 yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir.
Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az üç yıl çalışmış olması şarttır.
İlgililer görev sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yurtiçindeki asli görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu döneme ilişkin olarak yurtdışı aylığı ödenmez.

Yurtdışında görevlendirilen personelin yurtiçi görevine döndürülmesi
Madde 9-
Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelden;
a) Görev süresini tamamlayanlar,
b) En az iyi derecede sicil alamayanlar,
c) Görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybedenler,
d) Kendi isteğiyle yurtiçi göreve dönmek isteyenler,
e) Bu Kararın 7 nci maddesinde belirtilen şartlar ile Komisyon tarafından belirlenen diğer şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
f) Uyarma ve kınama cezaları dışında bir disiplin cezası almış olanlar,
g)Yukarıda belirtilenler dışında Komisyon tarafından tespit edilen nedenlerle görevine devamında sakınca görülenler, hakkında Komisyon tarafından en kısa sürede yurtiçi görevlerine döndürülmesine karar verilir.

Yurtdışında görevlendirilen personele yapılacak ödemeler
Madde 10-
a) Yurtdışında görevlendirilenlere, bu Kararın 12 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeler Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
b) Yurtdışında görevlendirilecek personelin kendisine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri ile ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi ve diğer masrafları bağlı bulundukları Kurumların bütçelerinden karşılanır.
c) Yurtdışında görev yapan personelin, dış temsilciliklerimizin teklifi ve Komisyon Kararı ile birden fazla yer veya şehirde görev yapmaları halinde, asıl görev yerleri veya ikametgahları ile bu yerlerin bulunduğu belediye hudutları dışında görevlendirilecekleri diğer yerler arasında ödeyecekleri normal tarifeli nakil vasıtası ücretleri, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde (Değişik: 18/5/2004 - 2004/7353 sayılı BKK) Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir.

Yurtiçi aylığı
Madde 11-
Yurtdışında görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.

Yurtdışı aylığı
Madde 12-
Bu Karar uyarınca yurtdışına gönderilen personele, görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurtdışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ekli Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılır.

Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili andlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını, Komisyonca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde misyon şefi aracılığıyla bütçeden ödetmeye Komisyon kararı üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Anılan personele; ekli Cetvelde belirtilen tutarlar her ayın 1’inde peşin olarak ödenir. Ölüm halinde o aya ait ödenen tutarlar geri alınmaz.
Bu ödemeler ilgililerin yurtdışında fiilen yaptıkları görev unvanları dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcılığı görevi verilen öğretmenlerden, müdürlük görevi verilenlere yurtdışı aylıklarının %10’u, müdür yardımcılığı görevi verilenlere %5’i ilave olarak verilir. Her eğitim kurumunda bu şekilde ilave ücret ödenecek müdür yardımcısı sayısı ikiden fazla olamaz. Ancak, bu tutar da dahil edilmek suretiyle ödenecek miktar, sürekli görevle yurtdışında bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının %60’ını hiçbir suretle geçemez.

Sürekli görevle yurtdışında bulunan personele yurtdışı aylıklarının ödenmesinde ödemeye esas para biriminin değiştirilmesi halinde, bu Karar uyarınca ilgili ülkelerde yeni para birimi cinsinden ödenecek yurtdışı aylığını belirlemeye Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

Bu Karar uyarınca personel görevlendirilmesi uygun görülen ancak Karara ekli Cetvelde yer almayan ülkelerde ödenecek para birimi ve tutarı; Bakanlar Kurulu’nca yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları ve Cetveldeki gruplamalar dikkate alınmak suretiyle Dışişleri Bakanı’nın teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından belirlenir.
Yurtdışında görevlendirilen personel hakkında 13 üncü maddenin uygulanması sırasında ilgililere göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık ve mazeret izinleri toplamı 40 günü aşan süreler için yurtdışı aylığı ödenmez.

İlgili ülke mevzuatı ve ikili andlaşmalar gereğince, yurtdışında görevli bulundukları süre içerisinde, ilgili ülkede ikamet izni verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak Türkiye’de bulunması gereken personele, görevlendirildikleri bir yıllık dönem içinde 40 güne kadar yurtdışı aylığı ödenir. Ancak, bu ödemenin yapılmasında bir yıllık dönem içerisinde kullandıkları yıllık izinleri ile ücret ödenmek suretiyle verilen mazeret izinleri 40 günlük süreden mahsup edilir.

Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı ayrı yurtdışında görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde yurtdışı aylığının 2/3’ü, 30 günü aşan sürelerde 1/2'si esas alınarak ödeme yapılır. Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam 60 günü aşması halinde bu süreyi aşan günler için yurtdışı aylığı ödenmez.

İzinler
Madde 13-
A) Yıllık izin: Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık izinleri 30 gündür. Personelin cari yıl içerisinde kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenlerin yıllık izinlerini eğitim öğretime ara verilen dönemler içerisinde kullanmaları esastır.

B) Mazeret izni: 1) Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen kadın personele, doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir.
2) Yurtdışında görevlendirilen erkek personele, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.
3) Yurtdışında görevlendirilen personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.
4)Yukarıda belirtilen sebepler dışında, ilgili misyon şefinin onayı ile mazeretleri sebebiyle bir yılda toplam 10 güne kadar izin verilebilir.

C) Hastalık izni: Yurtdışına gönderilen personelin verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki hastalık izin sürelerinin 90 günü geçmesi halinde ilgililerin yurtdışı görevleri Komisyonca sona erdirilerek yurtiçi görevlerine döndürülmelerine karar verilir.

D) Aylıksız izin: Yurtdışına gönderilen personel bu görevleri süresince aylıksız izin kullanamaz.

Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerinin aylıksız izinleri
Madde 14-
Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle yurtdışında yapılacak görevlendirmeler
Madde 15-
Kapsama dahil personel, yurtdışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılmak suretiyle Komisyonca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Komisyon tarafından bu Karar esaslarına göre görevlendirilebilir.

Bu Kararın 10 uncu maddesi ile 12 nci maddesinde belirlenen ödemeler personelin nezdinde görevlendirildiği kurumlar tarafından yapılır. 13 üncü maddedeki izinlere ilişkin esasları uygulamaya veya yeni esaslar belirlemeye, ayrıca kullanılan izinlerde hangi hallerde hangi ödemelerin yapılacağı ile diğer hususlarda esas ve usulleri belirlemeye Komisyon yetkilidir. Milletlerarası andlaşmalar ile ikili andlaşma hükümleri saklıdır.

Yardım alma ve menfaat sağlama yasağı
Madde 16-
Bu Karar hükümleri uyarınca görevlendirilen personele, bu Kararda belirtilen ödemeler ve yurtdışı aylığı dışında, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından herhangi bir ayni veya nakdi ödemenin yapılabilmesi, personelin ilgili olduğu kurumun teklifi üzerine Komisyonun iznine tabidir. Komisyonun izni dahilinde yapılacak ödemelerde, ilgililerin yurtdışındaki görevleri karşılığında yapılacak ödemelerden (ödeme yapılan döviz cinsi dikkate alınmak suretiyle) mahsup edilecek tutar ile buna ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir.
Görevlendirilen personele, belirlenen ödemeler dışında ödeme yapılamaz ve ayni veya nakdi herhangi bir ödemede bulunulamaz. Bu şekilde ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme ayrıca hüküm alınmaksızın ilgiliden geri alınır veya ilgili personele yapılan ödemelerden mahsuben tahsil edilir ve ilgilinin geri çağrılmasına karar verilir.
Bu Karar uyarınca yurtdışına gönderilen personel; fiilen ifa ettikleri görevleriyle ilgili olsun veya olmasın ayni veya nakdi herhangi bir menfaat talep edemezler. Bu şekilde menfaat talep eden veya menfaat kabul edenler hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılır ve ilgili personelin yurtdışı görevine son verilir.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu temsilcileri ile diğer yetkililerin yurtdışında geçici görevlendirilmesi
Madde 17-
Komisyon tarafından alınacak karar uyarınca Komisyonda bulunan kurum temsilcileri ve ilgili diğer yetkililerin uygulamaları yerinde görmek amacıyla bir yılda 10 günü geçmemek üzere yurtdışına geçici görevle gönderilmesi halinde, ilgililere 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak ödemeler Komisyon temsilcisi personelin kurumu bütçesinden veya Komisyonu oluşturan kurumların herhangi birinin bütçesinden karşılanır.

Özel görevlendirme
Madde 18-
Bu Karar uyarınca yurtdışında görev yapmakta olan din görevlileri, görevlerinin devamı niteliğinde olmak üzere hacca gidenlerle birlikte en çok iki ay süreyle ilgili dış temsilciliğin onayıyla görevlendirilebilirler. Bu durumda ilgililere yapılan ödemeler kesilmez. Bu şekilde görevlendirilenler Diyanet İşleri Başkanlığınca Komisyona bildirilir.

Misyon şefliklerince yapılacak görevlendirme
Madde 19-
Yurtdışında görevlendirilen personel bulundukları ülkede bu Kararda belirtilen yıllık izin süreleri haricinde asli görevlerini aksatmayacak şekilde bağlı bulunduğu misyon şefliğinin görev bölgesi içinde uygun görülecek yerlerde ve durumlarına uygun görevlerde istihdam edilebilir. Bu görevlendirmelere ilişkin çalışma esas ve usulleri Komisyonca belirlenir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 20-
Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Komisyonun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 21-
15/11/1971 tarihli ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, bu Kararın ek ve değişiklikleri ile bu Karara 17/9/1992 tarihli ve 92/3537 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen (e) fıkrasına dayanılarak hazırlanan esas ve usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Kararın yayımlandığı tarihte yurtdışı görev süresi 4 yılı geçenlerin durumları Komisyon tarafından en geç iki ay içinde değerlendirilir ve Kararın yayımlandığı tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere belirlenecek tarihlerde yurtdışı görevleri sona erdirilir.

(Ek: 18/5/2004 - 2004/7353 sayılı BKK) Ancak, birinci fıkra uyarınca görev süresi sona erdirilecek olan öğretmenlerden görev bölgelerinde eğitim-öğretim devam edenlerin yurtdışı görevleri eğitim-öğretim döneminin bitiş tarihinde sona erdirilir.

Geçici Madde 2- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuatı gereği;
a) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Kardeş Topluluklarında, daha önceden görevlendirilmiş olan personelden, yurtiçi görevine çekilme onayı alınmış olanların işlemleri alınan onay doğrultusunda yürütülür.
b) Başlatılmış olan sınav ve seçme işlemlerinin yürütülmesine devam edilir.
c) Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan sınavlarda başarılı olup sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yılın sonuna kadar görevlendirilmemiş olan personelin hakları düşer.

Yürürlük
Madde 22-
a) Bu Kararda yer alan mali hükümler ile ekli Cetvelde yer alan ücretler Kararın yayımını takip eden aybaşında,
b) Bu Kararın 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 1/1/2003 tarihinde,
c) Bu Kararın diğer hükümleri 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23-
Bu Karar hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.