Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Rulet, Tilt, Langirt, ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 1072
Kabul Tarihi : 13/12/1968
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/12/1968 Sayı : 13086

Madde 1 – Türk Ceza Kanununun 228 inci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır. (1)

Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılır.

Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/325 md.)

Bu Kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 3 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 4 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 5 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 324 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “567 nci” ibaresi “228 inci” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.